Maatregelen Kampen Bereikbaar 15 december in gemeenteraad

Wat houdt deze voorkeursvariant in? De voorkeursvariant houdt onder meer in dat de verkeerslichten bij het station en de stadsbrug anders worden ingesteld en de reizigers gerichte adviezen krijgen voor reisalternatieven of andere routes. Ook wordt een kwaliteitsslag doorgevoerd met een meer autoluwe Zwolseweg voor de entree van het station Kampen en wordt ingezet op minder vaak de Stadsbrug open voor scheepvaart in de ochtendspits. Dit pakket is volgens het college haalbaar en kan ook rekenen op het meeste draagvlak bij inwoners en de weggebruikers.

Het voorgestelde maatregelpakket 2017 heeft als doel : vermindering van de files op de Stadsbrug, een verbetering van de doorstroming (met name Kampen in) en een kwaliteitsverbetering van de Zwolseweg voor het station. De voorgestelde maatregelen dragen ook bij aan de doelstellingen van het nieuwe Verkeers Circulatieplan voor Kampen: autoluwere binnenstad, gastvrije entree Kampen, snellere doorstroming op een van de hoofdentree’s van Kampen, versterken Magneet Bolwerk Buitenwacht.

De maatregel om de Stadsbrug in eenrichting (Kampen-uit) af te sluiten in de spitsuren is vervallen; met minder vergaande verkeersmaatregelen (afstellen verkeerslichten, adviezen om alternatieve routes N50/Molenbrug te nemen, fietsstimulering) wil het college in 2017 zorgen voor een verbetering van de huidige knelpunten op De Knoop.

Voor het maatregelenpakket is een budget beschikbaar van € 290.000,–. De maatregelen uit de voorkeursvariant zijn binnen dit budget in 2017 uitvoerbaar. Het bestuursteam Beter Benutten Zwolle Kampen heeft ingestemd met de voorkeursvariant. Het college van B&W van gemeente Kampen heeft het voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd die het 15 december behandelt.

Om de beoordelen of de maatregelen de gewenste effecten hebben en op voldoende draagvlak kunnen (blijven) rekenen, stelt het college voor om in september 2017 een nameting uit te voeren. Eventueel kan het college aan de hand van de nameting besluiten tot een aanpassing van het pakket.

Voor de meest actuele informatie: www.kampenbereikbaar.nl

 

Menu