5e overleg denktank N50 : Omgevingsmanager Rijkswaterstaat geeft inzicht in planning verbreding N50

 

Bereikbaarheid speerpunt ondernemerskoepel de Hanze
Ondernemerskoepel De Hanze wil ondernemers binnen de gemeente Kampen versterken en op een professionele en gestructureerde wijze verbinden met elkaar, de overheid, de regio, kennisinstituten en maatschappelijke initiatieven.  Voor wat betreft bereikbaarheid pleit Frans van der Kolk voor een integrale aanpak, in samenwerking met VNO-NCW en MKB Regio Zwolle, waarbij wordt gestuurd op resultaten. Frans van der Kolk brengt dit als ambassadeur van MKB Regio Zwolle onder de aandacht bij het bestuur.

Samenwerken aan mobiliteitsvisie Kampen
De aanwezige ondernemers zijn zich bewust dat er een grote wensenlijst is en dat alles niet in één keer uitgevoerd kan worden. Wel is het belangrijk dat de wensen op de agenda blijven staan en dat er één plan komt voor de regio Kampen.  In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een nieuwe mobiliteitsvisie moet komen, de ondernemers willen hier graag hun bijdrage aan leveren.

Zes tips voor fietsstimulering
Veel ondernemers in Kampen zijn actief met fietsstimulering. Arnold Helfrich, mobiliteitsmakelaar, gaf de ondernemers 7 tips mee:

  1. Benut de vrije ruimte in de WKR:
    de vergoeding voor de aanschaf van de fiets kan als eindheffingsloon in de vrije ruimte van de werkkostenregeling ondergebracht worden, dus belastingvrij.
  2. Benut belaste kilometervergoeding: is de vrije ruimte al volledig benut? Dan kunt u als werkgever een belastingvrije kilometervergoeding van 19 cent geven.
  3. Opnemen in cafetariamodel: de werknemer kan vakantiegeld, bonus- of vakantiedagen uitruilen. Dit kan budgetneutraal voor de werkgever.
  4. Fiets verstrekken of ter beschikking stellen: als werkgever kunt u een fiets ter beschikking stellen aan uw werknemers. U kunt het eigendom overdragen of de fiets in bruikleen geven.
  5. Aanbieden van een leasefiets: fietsen leasen is ook een optie, vooral voor duurdere fietsen zoals elektrische fietsen. Dit kan zowel binnen als buiten de WKR. Het kan middels bedrijfslease en private lease.
  6. Aanbieden van een renteloze lening: bij een renteloze lening of een lening met een lagere rente dan de bank, hoeft u dit voordeel niet bij de werknemer te belasten. Rentevoordelen op leningen voor een (elektrische) fiets hebben een nihilwaardering.

Ook net als bijvoorbeeld Zalsman, Impact en ITM aan de slag met fietsstimulering? Neem dan contact op met de Arnold Helfrich via arnold.helfrich@enmorgen.nl

Denktank N50
De denktank N50 is een groep met ondernemers uit Kampen die meedenkt en over mobiliteitsvraagstukken en hun eigen rol daarbij. De denktank ontstond begin 2017 na een brede bijeenkomst over de N50, de lobby rond de N50, logistiek en mobiliteit. De groep met ondernemers komt ongeveer vier keer per jaar bijeen om de voortgang m.b.t. de bereikbaarheid van Kampen en doorstroming/verdubbeling N50 te bespreken. Dit doen zij o.a. door te kijken naar verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, slimme techniek en infrastructurele maatregelen.

De denktank N50 valt onder het programma Slimme & Duurzame Mobiliteit regio Zwolle en is een vervolg op het programma Beter Benutten. Het nieuwe programma kent een bredere regio en richt zich meer op slimme en duurzame mobiliteit. CO2 besparing is hierbij een belangrijke pijler.

 

Menu